Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Contactgegevens

PORTIE GEZOND

Dreef 1a bus 201
BE 9860 Oosterzele
BTW-nummer: BE0870211843

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van PORTIE GEZOND en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de klant en PORTIE GEZOND. via de website https://www.portiegezond.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van PORTIE GEZOND gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna verkoop op afstand genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website https://www.portiegezond.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Tijdens het aankoopproces, wordt de klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen. Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

De online diensten (online coaching, e-books,…) blijven steeds eigendom van PORTIE GEZOND. Bij aankoop van een e-book wordt het gebruiksrecht toegekend aan enkel natuurlijke personen. Deze personen worden steeds bij naam in het e-book vermeld. Desbetreffende personen mogen onder geen enkel beding het e-book doorsturen, doorverkopen, uploaden naar internet of op enige andere manier digitaal verspreiden.

Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop te plaatsen. De overeenkomst gaat in van het moment dat de klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

De producten en diensten die de klant via het internet kan aankopen worden ter goeder trouw en op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op https://www.portiegezond.be, om de klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de klant om zich bij PORTIE GEZOND hierover verder te informeren en dit voor het plaatsen van de aankoop.

Prijzen weergegeven op de website https://www.portiegezond.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden PORTIE GEZOND niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De weergave van de producten op de Internetsite heeft niet de waarde van een contractueel aanbod maar dient als niet-bindende, online catalogus.

De aanbiedingen en de prijzen worden aangeduid in euro en zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

De prijzen vermeld aan het einde van het bestelproces geven de totaalprijzen, inclusief alle belastingen, alsook de leveringskosten en eventuele andere kosten.

Verantwoordelijkheden van de klant

De klant verklaart rechtsbekwaam te zijn en ten minste 12 jaar oud te zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling. In het kader van deze AVV handelt de klant voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van alle professionele of commerciële doeleinden.

De klant verbindt zich ertoe informatie te leveren, overeenkomstig deze AVV, die juist, nauwkeurig en actueel is.

De klant is titularis van de bankkaart en/of PayPal-rekening waarmee de betaling zal worden verricht van het (de) bestelde Goed(eren) overeenkomstig het bestelproces voorzien in artikel 7 van deze AVV, of bevestigt dat hij/zij de geldige toestemming heeft van de titularis.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die toegang geven tot uw klantenaccount zijn vertrouwelijk. De klant verbindt zich ertoe deze niet bekend te maken aan derden.

Bedenktijd en herroepingsrecht

De klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

In volgende gevallen beschikt de klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is voor het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
 • Goederen te snel kunnen bederven of verouderen.

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij PORTIE GEZOND, de klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:

 • De klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
 • De klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
 • De klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
 • De geleverde goederen bevatten voedselwaren.
 • De klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan PORTIE GEZOND, Dreef 1a bus 201, B-9860 Oosterzele of via info@portiegezond.be.

Voorschot en annulatieregels

Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.

Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de klant.

Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft PORTIE GEZOND het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

In geval de klant kiest voor het direct online betalen, heeft PORTIE GEZOND het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

In geval de klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft PORTIE GEZOND het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

In geval de klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:

Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:

 • Indien de klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot terug.
 • Indien de klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug.
 • Indien de klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering a.d.h.v. deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de klant gefactureerd.

In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:

 • Indien de klant minder dan 24u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een administratiekost van €35,00 per persoon aangerekend. Ook in geval de klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwd en zal deze administratiekost per ontbrekende persoon worden aangerekend. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering a.d.h.v. deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de klant gefactureerd.

De annulatieregels worden steeds toegepast. De klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

Annulaties kunnen enkel per e–mail of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door PORTIE GEZOND per e–mail bevestigd is.

Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft PORTIE GEZOND onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

Levering

Zodra de e-mail van verzendbevestiging van de bestelling verstuurd is, verbinden wij ons ertoe de goederen te leveren op het leveringsadres opgegeven tijdens het bestelproces.

De levering van het goed gebeurt in een pakket, via de post op de leveringsplaats die de klant heeft aangegeven.

De leveringstermijnen zijn over het algemeen 2 tot 5 werkdagen behoudens bijzondere omstandigheden of in geval van overmacht.

De klant wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces geïnformeerd over eventuele leveringsbeperkingen/-problemen.

Onze leveringen zijn gratis binnen een bepaalde regio in de omgeving van de praktijk te Scheldewindeke. Voor alle andere bestellingen, worden de leveringskosten gefactureerd overeenkomstig de informatie vermeld op de website bij de bestelling. Elk risico van verlies of beschadiging van de goederen wordt op de klant overgedragen bij inontvangstneming van de Goederen, dat wil zeggen dat de klant, of een door de klant aangeduide derde die niet de transporteur is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Alle klachten met betrekking tot een gebrek van de geleverde goederen, een onjuistheid in de hoeveelheden of een verkeerde referentie ten opzichte van de op de website bevestigde bestelling, moeten na ontvangst van de goederen worden gemeld per e-mail naar Portie Gezond, waarvan de contactgegevens worden vermeld bij bestelling. De goederen kunnen eveneens afgehaald worden in de praktijk te Scheldewindeke.

Bevestigingen en herinneringen

Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e–mail in geval er een geldig e–mailadres wordt opgegeven. Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren dan de diensten krijgt de klant een herinnering per e–mail en/of SMS, behalve indien de klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

De klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per e–mail en/of SMS kan o.w.v. technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds PORTIE GEZOND contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

De klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door PORTIE GEZOND aansprakelijk gesteld worden.

PORTIE GEZOND assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.